Statutter

Statutter for FAMILIEN BRYNILDSENS LEGAT

§ 1 Legatets formål.
Legatets formål er i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser, å tilgodese og støtte følgende allmennyttige institusjoner:

 • Institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt. Stifterne har gitt uttrykk for en mulighet av at der eventuelt kan utdeles større eller mindre beløp til formål som tilgodeses av Chr. Michelsens Institutt , og da som supplering for dette Institutts oppgaver av forsknings- og samfunnsmessig art, fremdeles fortrinnsvis for Bergen og omliggende distrikter. Av mulige tildelinger til Chr. Michelsens Institutt skal imidlertid max. 75 % av rentene bli benyttet, mens resten tillegges et spesielt fond for nevnte formål.
 • Handelshøyskolen i Bergen v/ Foreningen for Norges Handelshøyskole
 • Bergens Handelsstands Understøttelsesforening, Bergens Haandværks- og Industriforenings Aldershjem og Understøttelseskassen for Agentenes Forening i Bergen til løsning av pleiehjemssaken, enten på felles basis eller ved reservasjon for et rimelig antall plasser for medlemmer av Agenters Forening.
 • Hvis realisasjon av fellesplaner ikke blir aktuell, kan legatet gi støtte til driften av allerede bestående gamle- eller pleiehjem under de nevnte institusjoners auspisier, dog fremdeles med forbehold av at medlemmer av Agentenes Forening reserveres et rimelig antall plasser.
 • Bergens Tennisklubb.
 • Gamle Bergen.
 • 17. maikomitéen i Bergen.
 • Biskopshavn Menighet.
 • Etter hvert som fondets midler øker kan følgende institusjoner tilgodesees med mindre beløp:
 • Nordnæs Bataillon
 • Sportsklubben Brann

§ 2 Legatets styre
Legatets styre skal bestå av 3 medlemmer, eventuelt med 1 eller 2 varamedlemmer.

Når et medlem av legatstyret fyller 70 år, dør eller ikke lenger ønsker å være styremedlem, velger de gjenværende medlemmer nytt (nye) styremedlem(mer), etter innstilling fra fungerende formann.

Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

§ 3 Forvaltning av legatets midler
Legatets midler skal av legatstyret plasseres og forvaltes på en sunn forretningsmessig måte, idet man skal ta hensyn til så vel sikkerhet som ønsket om en rimelig avkastning.

Midlene skal, såfremt ikke særlige forhold taler i motsatt retning, vesentlig plasseres i aksjer og andre realverdier.

Legatet skal ikke høre under Bergens Legatinspeksjon.

§ 4 Utdeling av legatporsjoner
Legatets grunnkapital er kr. 4 762 000. Legatets kapital skal ikke kunne anvendes til utdeling av legatporsjoner.

Ingen utdeling av legatets avkastning skal kunne finne sted før 3 år etter at den årlige avkastning har nådd kr. 100.000,-.

Deretter foretas utdeling av legatporsjoner hvert 3. år, idet der som en rettesnor m.h.t. størrelsen av de treårlige utdelinger antydes:

Ved de seks første utdelinger av legatporsjoner hver gang kr. 150.000,-.
Ved de neste 3 utdelinger utdeles hver gang kr. 200.000,-,
ved de neste 3 utdelinger utdeles hver gang kr. 250.000,-,
ved de neste 3 utdelinger utdeles hver gang kr. 300.000,-,
ved de neste 3 utdelinger utdeles hver gang kr. 350.000,-,
ved de neste 3 utdelinger utdeles hver gang kr. 400.000,-,
og deretter kr. 500.000,- pr. utdeling osv.

Denne oppstilling av de periodiske utdelinger er beregnet på basis av en omtrentlig avkastning på 6 % rente og rentes rente. Hvis forholdene utvikler seg i særlig avvikende grad, har legatstyret anledning til å forkorte eller forlenge periodene for å oppnå noenlunde samme økning av legatkapitalen som her tilsiktet.

Den del av avkastningen som ikke tildeles, eller medgår til dekning av legatets utgifter, tillegges kapitalen.

§ 5 Fordeling av legatporsjoner
Regler for fordeling av legatporsjoner:

Legatstyret skal ikke være bundet av noen bestemt rekkefølge, verken med hensyn til tidspunkt for utdeling av legatporsjoner eller med hensyn til porsjonenes størrelse, men for enkelte utdelingers vedkommende kan der som rettesnor trekkes følgende retningslinjer:

Ad: § 1 a:

Det ligger i sakens natur at sådanne utdelinger fortrinnsvis blir aktuelle når de disponible midler har nådd en størrelsesorden som muliggjør utdelinger av betydning, såfremt man da ikke får kjennskap til – eller får anmodning om – å hjelpe til med dekning av mindre, men øyeblikkelige behov.

Ad: § 1 c:

Legatstyret kan eventuelt stille som betingelser at Agenternes Forenings Understøttelseskasse deltar i finansieringen av pleiehjemmet.

Ad: § 1 d:

Ved første periode av utdelingene skal Bergens Tennisklubb tilgodesees, idet legatporsjonene skal utgjøre beløp i størrelsesorden kr. 10.000,- – kr. 15.000,-. Utdelingene til Bergens Tennisklubb bør ta sikte på reising av et hus for minst to innendørs baner. Utdelingene til Bergens Tennisklubb bør fortsette til dette tiltak er sikret en god økonomi. Det bør henstilles til Bergens Tennisklubb å overveie muligheten av å anvende en del av det eventuelle overskudd av en slik tennishall til opprettelse av baner i de øvrige bydeler, som Hellen, Eidsvåg, Laksevåg, Fyllingen m.v.

Ad: § 1 f:

Forutsetningen for støtte til 17.-maikomitéen i Bergen er at dagens upolitiske feiring kan bibeholdes. Bidrag til 17.-maikomitéen bør i første omgang gå til hjelp til flyttbar overdekket tribune for eldre og vanføre.

De øvrige institusjoner som er nevnt i formålsparagrafen, bør etter hvert som avkastningen gir muligheter få underretning om legatets bestemmelser, og bør tilgodesees fra tid til annen i den utstrekning legatets avkastning muliggjør dette.

§ 6 Formål med legatporsjonene, styrefullmakt
Styret for legatet skal ha som siktemål at den fremtidige avkastning av legatets midler skal komme samfunnet og allmennyttige institusjoner til gode. Overføringer til legatet er derfor etter gjeldende rett fritatt for arveavgift.

For tilfelle av at endret lovgivning eller endret praksis skulle medføre at donasjoner til noen av de i § 1 utpekte institusjoner setter den nevnte arveavgiftsfritakelsen i fare, har legatstyret fullmakt til å foreta de tilpasninger m.h.t. ytelsens art og omfang som måtte være nødvendig for å oppnå fritakelse for arveavgiften.

§ 7 Administrasjon og møter
Legatstyret plikter å sørge for regnskapshold og revisjon for legatet. Der skal ansettes en statsaut. revisor som skal utpekes av Rådmannen i Bergen.

Legatstyret skal la avholde årsmøter i legatet, fortrinnsvis den 16. april hvert år, (Br. E. Brynildsens fødselsdag).

Legatets styre skal påse at familien Brynildsens familiegravsted i Bergen blir vedlikeholdt på en verdig måte, idet man ordner med ettersyn og pynting bl.a. på følgende spesielle dager: 16. april og 25. desember.

Bergen, den 12. mai 2009